Kultursti
Rustgruvene - Kulturminneområde
 

 
  Web: Geir Neverdal
www.otta2000.com
Tekst og de fleste bildene © Sel kommune

                   

                   

 

Kultursti - startside
Kultursti del 2- Tavlepunkt 2-8
Kultursti del 3 - Tavlepunkt 9-14
Kultursti del 4 - Tavlepunkt 15-18
Fra åpningen av kulturstien - 2009
1   Start / Parkering
2  
Gruvedrift
3  
Berghalder og gruvevann
4  
Stollpåhugg fra ca. 1650
5  
“Untere Rösch”
6  
Sakkerhus
7  
Bergrom og sjakter
8  
“Lichtloch”
9  
Øvre Rustgruva
10 Pumpemaskin
11 Pumpesjakt
12 “Lichtloch”
13 Bergrom
14 “Mysuholet”
15 Damanlegg
16 Vetahøe
17 Fangstanlegg for elg
18 Bukkedalen
 
                   
 

 

 
  Åpning:

Kulturstien ble åpnet av ordfører Dag Erik Pryhn den 6. juni 2009. Les mer ...
 

   
  Gruvedrift
 
 
  Tidlig på 1600-tallet ble det funnet kobbermalm her på Rusthøa. Det ble satt i gang gruvedrift, og et lite bergverkssamfunn ble etablert ved Ulas utløp i Lågen ved dagens Selsverket.
Kong Christian IV satte tyske bergfolk til å lede oppbyggingen og driften av verket som fikk sine kongelige privilegier i 1642. Driften var underlagt overdireksjonen på Kongsberg Sølvverk.

I dag ligger gruvene som verdifulle kulturminner fra norsk bergverks tidligste tider.

  Gruverestene har høg kulturminneverdi, da de har fått ligge stort sett i fred etter at gruvedriften stilnet av utpå 1700-tallet og dermed er tilnærmet urørte. Vi kan derfor finne en rekke driftsspor og objekter fra denne tiden.
Gruvene ligger i to nivåer. Ovenfor gruvene ligger også et damanlegg som skaffet driftsvann til pumpesystemer i gruvene.

Kulturstigen går gjennom området og informasjonstavler gir opplysninger om et utvalg objekter av
høg kulturhistorisk verdi.

 
                   


Lenger nede på siden ligger et kart over kulturstien

     

Et sjeldent bilde fra det 70 meter lange bergrommet i Øvre Rustgruva! I vår tid er det ikke mange som har vært her.
Fotograf: Bjørn Ivar Berg
     
  Vetahøe
 
 
  Allerede under kong Håkon den gode (920-960) kom det påbud om å bygge en varderekke som skulle strekke seg gjennom hele landet. Vardeplassene var fjelltopper eller høgder der en kunne se fra en brennende varde til den andre.
Gjennom Gudbrandsdalen var det 20 slike vardeplasser.
I Sel var det to; Vetahøe og Vetahaugen lengre nord i Rosten. Gjennom lovpålegg og forordninger ble disse vardene holdt i stand, spesielt i ufredstider. Så sent som på slutten av 1700-tallet var vardene i god stand.

Kulturstigen går opp til Vetahøe der det finnes tavle med informasjon om vardeplassen.


Utsikt fra Vetahøe

     


Håkon den Gode ga påbud om å bygge vardene.
Her: Håkon den Gode og bøndene ved blotet på Mære - v/ Peter Nicolai Arbo (1839-1892) (lånt fra Wikipedia)

                   
     
  Fangstanlegg for elg
 
 
  Området rundt Damtjønne – Vetahøe – Butjønne er et område med mye elg. Slik har det sannsynlig også vært i tidligere tider. Vi finner flere gamle fangsgraver for elg i området.

Gravfangst av elg strekker seg over en lang periode i historien: fra ca. 4000 år f.Kr. til ca. 1700 e.Kr. Fangsten ble totalforbudt i 1863.

Kulturstigen er lagt om kjente fangstgraver, og det er informasjonstavle ved en av disse.

     

                   
     
  Seterveg til Kringsetrene
 
 
  Etter at vi har passert Butjønne, går kulturstigen inn på den gamle setervegen til Kringsetrene.
Dette er et gammelt seterområde med en rekke setrer med fine beiter og gode fiskevann.

Den nedre delen av vegen kalles Bukkedalen. Vegen kan ha fått navnet sitt ved at de under gruvedriften på 1600-tallet prøvde å sikre driftsvann til vannkunsten på Øvre Rustgruva:

Renner fra vann lengre inn på Kringsetra kan ha krysset dalen på bukker.


Illustrasjonsbilde

     

Kringsetrene (se oversiktskart)
     
 

 

 
 

Vi minner om ...

Gruvene etter Sel kobberverk er sikret av Bergvesenet etter gjeldene forskrifter. Forsering av Bergvesenets fysiske sperringer er forbundet med livsfare.

Bli kvitt avfall på en miljøvennlig måte. La naturens egne skatter bli værende der de hører hjemme. Respekter dyrelivet!

     

 

Kartskisse som viser kulturstien:
 

       
   
                   

 

Kultursti - startside
Kultursti del 2- Tavlepunkt 2-8
Kultursti del 3 - Tavlepunkt 9-14
Kultursti del 4 - Tavlepunkt 15-18
Fra åpningen av kulturstien - 2009
1   Start / Parkering
2  
Gruvedrift
3  
Berghalder og gruvevann
4  
Stollpåhugg fra ca. 1650
5  
“Untere Rösch”
6  
Sakkerhus
7  
Bergrom og sjakter
8  
“Lichtloch”
9  
Øvre Rustgruva
10 Pumpemaskin
11 Pumpesjakt
12 “Lichtloch”
13 Bergrom
14 “Mysuholet”
15 Damanlegg
16 Vetahøe
17 Fangstanlegg for elg
18 Bukkedalen
 
                   

 

www.otta2000.com