SAGANLEGGET FOR KLEBERSTEIN
PÅ SAGFLATEN –

         

Et kulturminne i fremste rekke

Av Kjell Voldheim
 
 


Web: Geir Neverdsal www.otta2000.com
               

 

Historikk

A/S Østlandske Stenexport ble stiftet i november i 1915 for å ta hånd om de rike klebersteinsforekomstene på Bårstad og ”Åsen”.
Med en aksjekapital på svimlende 500 000 i 1916, satte disponent Johs Andersen i gang en rekke prosjekter.
Det ble bygd ny mølle på Bårstad, Eidefossanlegget ble satt i gang, selskapet kjøpte Otta Hotel og bygde det om til administrasjonsbygg. Nytt stort ovnsverksted og en komplett smeltehytte for spesialstål ble bygd på Otta.

Transporten fra ”Åsen” til Otta ble nok i drøyeste laget for allerede i 1922 var aktiviteten her flyttet til nytt saghus på Sagflaten. Utstyr og inventar fra verkstedet etter Jakob Stampen ble også flyttet til Sagflaten.
Saghuset lå sentralt til i forhold til steinbruddene Rustberget, Nyseterberget og Åsårberget som etter tur forsynte saghuset med steinblokk.

Saghuset hadde avdeling for saging av foringsstein og ovnsverksted for tilskjæring og montering av ovner og peiser.
 

 
Restene etter siste produksjon av foringsstein. 2008
 

Det ble også laget m.a. innramminger, dekorasjoner og gravminner på bestilling.

Kjente treskjærere som f. eks Per Haugen var engasjert i slikt arbeid. Formann Petter Fredheim var utdannet steinhugger, og da Kristian Sagdalen forulykket i bruddet, laget Fredheim et vakkert gravminne til han.

I 1980 kjøpte Granit AS opp A/S Østlandske Stenexport som da opphørte som eget firma.

Granit AS hadde kort tid før bygget nytt saghus og sliperi for skifer på Otta. Nå overdro de all skiferdrift til daværende Norsk Cement og Skifer for å konsentrere seg om klebersteinproduksjonen.

Det ble montert helt ny maskinteknologi inn i saghuset på Otta, og i 1982 ble produksjonen flyttet fra Sagflaten. Maskinparken på Sagflaten var avleggs og anlegget ble forlatt slik det sto med arbeidshanskene på sagbordene.
Et minne om en industri og teknologi fra en annen tid ble stående i forfall.
 

 

Petter Fredheims gravminne over Kristian Sagdalen

 

Vurdering av verneverdi

Saghuset er trolig det eneste anlegg i sitt slag i Norge.
Dette underbygges av forespørsler foretatt i 1995 – 96 under arbeidet med etableringen av Otta Bergverkssenter. Det var det av interesse å få dokumentert grad av verneverdi.
Etter skriftlige forespørsler og samtaler med Riksantikvaren, Norsk Bergverksmuseum, Nidarosdomens Restaureringsverksted, Norges Geologiske Undersøkelse og bedrifter i Sør- og Nord-Norge, var konklusjonen at tilsvarende anlegg ikke finnes i Norge.

Et lignende saganlegg ved Åsårberget (Øvre Åsåren) ble revet i 1978, og sagutstyret solgt som skrapmetall.
Saganlegget på Sagflaten representerer derfor stor verdi både lokalt og regionalt.

Siden arbeidet med å etablere Otta Bergverkssenter startet høsten 1992, er det blitt fortatt en rekke befaringer og avholdt en rekke møter:
Fylkeskommunen ved konservator, fylkesarkeolog og kulturvernkonsulent har befart anlegget en rekke ganger. Representanter fra Universitetets Oldsakssamling (nå Kulturhistorisk Museum) og Norsk Bergverksmuseum har befart anlegget, og flere fra adm. ved DSS Maihaugen har vært på besøk på Sagflaten. Alle har uttrykt at anlegget har stor verneverdi og er svært interessant i industrihistorisk sammenheng.

Den 9. juni 2008 ble det foretatt en større befaring på minner etter bergverk i Sel og Vågå kommuner. Representanter m.a. fra Riksantikvaren, Norsk Bergverksmuseum, Norsk Kulturminnefond og Oppland fylke var med på befaringen. Norsk Bergverksmuseum avga sin rapport den 10.09.2008 og konkluderer m.a. med at saganlegget på Sagflaten ”-fremstår som et enestående kulturminne-” og ”-anser anlegget på Sagflaten som verneverdig i fremste rekke-”
 

 
Høsten 2008
 

Tilstand

Bygningene var i sterkt forfall etter nedleggelsen i 1982. Bygningene sto åpne og tilgjengelig for publikum. Takplater på hovedhuset ble fjernet (gitt bort), slik at nedbør trengte inn i bygningen. Det gamle ovnsverkstedet var i sterkt forfall. Taket over den østre rammesagen ble fjernet helt. Noe utstyr ble nok fjernet, og tilskjært foringsstein fra siste produksjon finnes nok i mange hagepeiser og griller i distriktet.


Tiltak
 
Først på 1990-tallet ble det tatt initiativ til å danne en venneforening for saghuset på Sagflaten med formål å arbeide for et vern av anlegget.
Interimsstyret i denne foreningen søkte med støtte fra Granit AS og Sel kommune fylkeskommunen om midler til strakstiltak på saghuset.
Det ble gitt tilsagn om et tilskudd på kr 25 000 for å sikre bygningen i 1994. Disse pengene ble senere omdisponert og brukt til en oppmåling og registrering foretatt av arkitekt Helge Skaug, Gjøvik, våren og sommeren 1996.

Det ble senere i 1997 foretatt et sikringsarbeid på saghuset. Dette var et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Sel kommune og Granit A/S som finansierte arbeidet. Det ble foretatt reparasjoner på tak, vegger ble sikret med gitter og huset ble avlåst.
Det ble også utarbeidet et forslag til reguleringssak med sikte på vern. Arbeidet med denne planen er ikke ført videre, og forslaget har ligget hos fylkeskommunen siden 1997.

Etter at Norsk Bergverksmuseum kom med sin uttalelse i september 2008, har Verdiskapningsprogrammet (VSP), initiert av Riksantikvaren, fått fortatt en tilstandsvurdering av anlegget som ble utført av firmaet Stokk & Stein, Lom i september 2008. De skal også sikre bærekonstruksjoner før vinteren 2008/09.
VSP vil ta initiativ til en dialog med ulike parter (eier, grunneier m, fl.) for å legge grunnlag for videre tiltak på anlegget.


Høsten 2008
 

Eier: Granitt A/S, 2670 Otta, Tlf. 612 36960. Daglig leder Ivar Killi.
Grunneier: Tolstad (1/1), Hans Kvarberg Tolstad, 2682 Lalm, Tlf. 917 12092
Økonomisk kartverk Vågå - Sel BW 089-5-1

 

 

 

Notat, 05.02.2009 

Sel kommune
VSP / Prosjekt kulturminneområdet Rustgruvene
Kjell R Voldheim
Tlf. 617 00773 / 901 69268
E-post: Kjell.Voldheim@sel.kommune.no
Kontor: mandag, torsdag og fredag.


 


Sagflaten er avmerket omtrent midt i bildet
Takk til Sel kommune for lån av kart.

Bedrifter 

Kommunikasjon (Buss/Tog etc.)

Sport/Idrett/Foreninger/Lag

Forretninger

Reiseliv/Turisme

Stat/Fylke

Helsetjeneste/Legekontor

Sel Kommune

Utenlandske sider 

Hjemmesider

Skoler/Undervisning

Diverse (art. etc.)

 

 

www.otta2000.com
www.links4students.com
www.grancanaria2000.com
www.norwegen1.com
  
www.grytting.com

 

(Dette nettstedet har ikke ansvar for innholdet på de sidene det lenkes til)

© 

Start