Romundgard på Sel
(Foto:lånt fra Wikipedia)

Pilegrimsleden 2009
Oppsummeringsmøte - Otta

Web: Geir Neverdal
www.otta2000.com

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Onsdag 2. desember - oppsummeringsmøte i Sel Rådhus tillyst av Rådgiver for Pilotprosjekt Pilegrimsleden, Olger Rønningen

Her ble erfaringene med årets vandresesong - og utfordringer i 2010 drøftet.

 
     
 
 
     
 

Bruken av Leden øker
Behov for flere overnattingssteder
Romundgard
Jørundgard
Merking
Det digitale kartverket

Mange kulturminner
Ny E-6 og Kringen
Rosten
Framtidsutsikter
Pilegrimssenter
Noen bilder

 
     
 
 
     
     

 

I Oppland regner en med at ca 10 000 personer har benyttet kortere eller lengre strekninger av Leden eller deltatt i pilegrimsrelaterte arrangement.  Omlag 3500 er registrert - og tall fra andre steder viser at en ved slike registreringer fanger opp ca en tredel av de som går.

Et sted mellom 300 og 400 personer har gått hele strekningen fra Oslo til Nidarosdomen i Trondheim.
 

 

 

Den lokale/ regionale registrerte bruken av Pilegrimsleden er meget god og fordeler
seg slik:
• Pilegrimsrelaterte arrangement: 1343
• Organiserte vandringer: 1750
• Den kulturelle skolesekken: 360

"Stipulert antall vandrere langs Pilegrimsleden i Oppland ( kulepkt. 2 og 3 ) utgjør således minimum 6330. Summerer man både vandrere og deltakelsen ved andre pilegrimsrelaterte arrange-ment stiger anslaget til ca 10 000" (Rønningen)

 
       
 

Litt uventet er det kanskje at  like mange menn som kvinner benytter Pilegrimsleden. Det er også en økning i antall utlendinger som har funnet fram til dette tilbudet.
I år har en registrert vandrere fra 16 nasjoner:

Noen linker:
Bjørkerusta - Sjoa - Otta (pilegrim.info)
Otta - Jørundgard - Rostbakken (pilegrim.info)

Noen severdigheter i Sel/Nord-Gudbrandsdalen

 
           
Norge
Sverige
Danmark
Tyskland
Nederland
Belgia
Frankrike
Sveits

Spania
England
Irland
Nord-Irland

Polen
Iran
USA
Canada

       
       

 

Den absolutt største gruppen utenlandske vandrere kommer fra Tyskland, deretter
England, Nederland, USA, Sverige og Danmark.

Innslaget av utenlandske vandrere varierer mellom 16-57 % av totalt antall gjester.

Negativt med stengte kirker.

Savner stempel og pins på overnattingssteder og i kirker.

11 av totalt 65 overnattingssteder har i sum registrert 856 personer som har overnattet.
Vi har ikke oversikt over om hver person har overnattet flere døgn på samme sted.

Overnattingsstedene får svært gode tilbakemeldinger på service og vertsskap.

Utlendingene påpeker at det er for dyrt i Norge. Flere rimelige overnattings-steder savnes.

Savner vannposter.
(Rønningen)

 

     
 
 
   
 

Et tilbakevendende ønske fra mange  av de som vandrer hele strekningen til Trondheim er rimelige overnattingssteder - i pakt med det tradisjonelt enkle liv pilegrimene førte.
Skal en basere seg på hotellstandard hver natt vil også en lang vandring bli temmelig dyr for den enkelte.

Bildet er imidlertid todelt - grupper som går en del av Leden - og det er flertallet - ønsker ofte en høyere standard på overnatting og servicetilbud.
En del av disse har ikke anledning til å sette av tid for lengre vandringer og er da villige til å betale mer for en høyere standard.

Det må også understrekes at overnattings-stedene langs leden har fått svært gode tilbake-meldinger på service og vertskap , forteller Rønningen.
 

     
 
 
     
 

Behov for flere overnattingssteder på noen strekninger gjennom Gudbrandsdalen

Det er blant annet behov for flere overnattingssteder mellom Glomstad og Hundorp forteller Rønningen.

Han refererer også til to nye tilbud som er under oppbygging langs Pilegrimsleden i Sel:
Petter Sandbu er i ferd med å restaurere bruket "Sandbumoen".
I løpet av 2011 vil dette stå klart med kjøkken og sanitæranlegg.

Videre vil Pål Romundgard åpne et av de toetasjes tømmerhusene i det fredete tunet for pilegrimene. Det planlegges soverom i andre etasje og frokostservering i første. En mindre stue ved siden av vil få sanitæranlegg og kjøkken.
Romundgård planlegger å åpne for pilegrimsovernatting i 2010.
 

Slike opplegg kan støttes med inntil et hundre og femti tusen kroner (av midler fra pilotprosjektet og fylket) - men forutsetter da at eieren går inn med en lignende sum.
 

 
       
 

Romundgard - 1997 - Åpning av Pilegrimsleden

Ved Romundgard åpnet forøvrig statsråd Torbjørn Berntsen Pilegrimsleden gjennom Sel sommeren 1997.

 
       

 

Noen tall for Oppland:

7 nye overnattingssteder er under etablering og ferdigstilles til sesongen 2010.
Totale etableringstilskudd utgjør 600.000 hvorav 500.000 er regionale utviklingsmidler fra Oppland Fylkeskommune.

Følgende strekninger er fortsatt mangelfull m.o.t tetthet av overnattingssteder:
• St. Petri i Gran til Engen kloster
i Østre Toten jmf Kjølvegen
• Berget i Søre-Fåvang til Ringebu stavkirke
• Vinstra, les Tokse-området
• Nord-Sel
(Rønningen)

 

     
 
 
     
 

Jørundgard - Sel

Jørundgard inngår som et viktig element i Pilegrimsleden gjennom Sel. Undsets bøker om Kristin Lavransdatter er kjent for svært mange - både nasjonalt og internasjonalt.

Liv Ullmanns film om Kristin har også skapt interesse for Jørundgard og Sel


     


I juni 2009 arrangerte Folkeakademiet Sel og Heidal og Sel Historielag et møte på Jørundgard der
Pilegrimsprest Hans-Jacob Dahl (til høyre) holdt et interessant lysbildekåseri om den vandrende pilegrimen.
Til venstre Karl Inge Henriksen fra Folkeakademiet Sel.

     
 
 
     
  Merking
 
 
 

En er nå i ferd med å gi Leden en oppgradering når det gjelder merking. Det er ønskelig at en på sikt møter merker hver 300 meter eller oftere.
Der stien er kronglet bør det merkes tettere. Det er også et generelt ønske om å få tydeligere merking gjennom tettbygde områder/byområder.

Når det gjelder Sel har vi måttet skifte ut noen av de impregnerte 5" stolpene - som til tross for impregneringen hadde råtnet av i rota.  Stort sett står imidlertid stolpene bra.
Det er videre satt opp / hengt opp et antall "hengere" og "ståere" med pilegrimsmerker påskrudd der avstanden mellom stolpene er stor - dette arbeidet vil fortsette neste år. Deler av stien er ryddet med rydningssag eller ljå/vanlig sag. Vi har også måttet reparere eller fjerne to av gjerdetrappene som var ødelagte. En kraftigere konstruksjon er kanskje nødvendig når det gjelder disse trappene.

Les mer om merking her.

Til høyre vises en "henger". "Ståere" ser likedan ut men skrues fast ca 1,7 meter
over bakken på stolper, husvegger, gjerder o.l. etter avtale med eier.

 

Det digitale kartverket

Det digitale kartverket med vandrelinje og klikkbare ikon for overnattingsplasser på www.pilegrim.info  får svært gode tilbakemeldinger som verktøy for vandringsplanlegging forteller Rønningen.

 
     
 
 
       

 

Mange kulturminner ligger langs Pilegrimsleden

163 natur- og kulturminner registrert langs Pilegrimsleden.

Oppland er av Riksantikvaren tildelt 360.000 til skjøtsels-og formidlingstiltak ved arkeologiske kulturminner.
8 områder med arkeologiske kulturminner er prioritert.
 

 
     
 
 
       
  Ny E-6 og Kringen / Varphaugen - omlegging av leden
 
 

En lengre trapp sør i Kringen skal gjøre tilgangen til den gamle kongeveien gjennom Kringenområdet lettere. Denne skal være av samme type som trappene ved Kvitskriuprestene i Uldalen.
E-6-utbyggingen volder her bekymring.
Dersom den foreslåtte løsningen langs elva blir valgt, er det fare for at kulturminnene i Kringenområdet går tapt for etterslekten.
Med en tunnelløsning fram til krysset med riksvei 15  unngår en det.

Ved  Varphaugen må Leden legges om når ny E6 bygges.
 

Rosten

 


Øystein Ulen pekte også på et mulig problemområde i Rosten.
En må unngå at  Pilegrimsleden ødelegges når en velger trasé for den hardt tiltrengte avlastningsveien (på vestsida av Lågen).

 
     
 
 
     

 


Framtidsutsikter

Innovasjon Norge går tungt inn med markedsføringsopplegg av vandrekampanjer nasjonalt og internasjonalt. Hovedfokus på Tyskland, Nederland og Vestlandet  - det er her snakk om pakketilbud for grupper på 10-30 deltakere som vil gå deler av strekningene mens bagasjen fraktes med buss.

For å forsvare de betydelige kostnadene forbundet med å vedlikeholde og opprettholde Pilegrimsleden er det viktig også å legge best mulig til rette for at så mange som mulig skal få oppleve det fantastiske tilbudet dette er.

Pilegrimsleden egner seg svært godt - også for den som i utgangspunktet kanskje ikke er så opptatt av det religiøse aspektet. En vandring her gir tid, ro og muligheter til ettertanke og filosofering over livets mange sider.
 

 

 

Tre av de fem foreslåtte Pilegrimsentrene ligger i Oppland

Til de 5 Pilegrimssentrene (tre ligger i Oppland) er det i statsbudsjettet for 2010 avsatt 5 millioner kroner.
Fra Pilotprosjekt Pilegrimsleden er kommunene i Oppland sist år tildelt 150.000 i tilskudd  til skjøtsel/ merking. I tillegg kommer dugnadsarbeid/frivillig arbeid.
 

 
     
 
 
     

 


Pilegrimssenter: Ansvarsområde, innhold og oppgaver

Oppland er i regjeringens strategiplan for Pilegrimsleden tildelt 3 av 5 regionale Pilegrimskontor/ - senter: Granavollen, Hundorp Dale-Gudbrands Gard og Dovre.
I statsbudsjettet for 2010 er det avsatt 5 millioner til Pilegrimskontorene / - sentrene.

Hundorp Pilegrimssenter vil trolig få strekningen Lillehammer – Sel som ansvarsområde. Innhold og arbeidsoppgaver er under utforming.

 

 

     
 
 
     
 

 

Noen bilder fra Kringenområdet
 

 

Stien gjennom den søndre del av Kringen

Stien gjennom den nordre  del av Kringen.

Kringen i Gudbrandsdalen

Malt av Joachim Christian Geelmuyden Gyldenkrantz Frich (1810-1858).
Maleriet kan sees i Sinclair-samlingen "Skottetoget 1612" hos Jon Selfors i Vertshuset Sinclair på Kvam.
 

 

 

 

 

 
     

Tips:

Dersom du leiter etter eit ord, eit uttrykk, eller ein link på ei side med mykje tekst kan du gjera følgjande:
Hald nede
Ctr-knappen på tastaturet og trykk f
Da vil følgjande sprette opp:

Skriv inn søkjeord/uttrykk og trykk "Søk etter neste". 
Du vil da bli vist neste førekomst av ordet/uttrykket 

www.otta2000.com
www.links4students.com